Diocese of Rockville Centre

    ISTWA AYISYEN KATOLIK YO NAN LONG ISLAND
    HISTORY OF THE HAITIAN-AMERICAN CATHOLICS ON LONG ISLAND
    LHISTOIRE DES HATIENS-AMRICAINS CATHOLIQUES LONG ISLAND
 

Istwa Ayisyen Katolik Yo Nan Long Island (Creole)

Ayisyen-Ameriken kòmanse vini nan long Island depi plis ke 30 an. Ou jwenn yo simaye nan zòn Elmont, Uniondale Hempstead, Baldwin Westbury, Freeport, Wyandanch, Huntington Station, Greenlawn, Brentwood, Central Islip, Bay shore ak anpil lòt zòn ankò. Anpil nan yo, anvan yo te vini nan Long Island, te rete nan tout zòn New York la kote yo te deja jwenn chans pou yo te viv lafwa katolik yo nan lang yo ak kilti yo. Menm apre yo vinn abite nan Long Island, anpil kontinye retounen kote yo te rete-a pou yo ka jwenn sèvis relijye yo tankou sakreman yo, gwoup priyè, etc, nan lang yo. Se konsa, piti piti, nesesite pou tabli yon kominote kote yap viv la pouse yo reyini: yo kòmanse fòme gwoup priyè lakay yo, òganise mès ak fèt yo abitye fete.

Konsa, an jiyè 1979, you gwoup Ayisyen-Ameriken, ki te soti plis nan zòn nò an Ayiti te òganize you premye mès pou fèt Sent Ann nan Brentwood. Depi lè sa kominote Ayisyen ki abite nan zòn nan adopte pawas Ste Ann kòm pawas yo e yo te kontinye òganize lapriyè kay en kay.

An jiyè 1983 Kominote Ayisyen nan Westbury te òganize premye mès yo nan Chapèl St Brigid ki nan lekòl la. Nan ane 1985, te vinn gen youn dyak Ayisyen nan Dyosèz la. Li te sèvi nan pawas St Ann nan Brentwood epi li te konn ede pawas ki nan lòt zòn yo lè gen batèm ak maryaj. Dyak sa a te ede jis nan ane 1991.

Nan ane 1984, kominote Ayisyen nan zòn Huntington te kòmanse you gwoup priye lakay youn ladan yo epi yo vinn kontinye lapriye a nan St Hugh nan Huntington ak St Francis nan Greenlawn. Bò 1987, you lòt gwoup nan Uniondale kòmanse ak reyinyon priyè lakay yo epi yo vinn nan St Matha nan Uniondale ak nan Notredam Loreto ki nan Hempstead.

Ant ane 1985 rive 1990 kominote Aysyen yo nan tout zòn sa yo te kontinye òganize mès tanzantan nan gran okazyon yo ak pè ki te de pasaj epi yo te konn al chache pè Ayisyen nan Brooklyn ak lòt kote. Nan Hempstead, pè Joseph Ramon ki te soti panama epi ki te konn debouye l an franse te konn fè mès pou pawasyen yo nan Uniondale ak Hempstead.

An Janvye 1990, pa lantremiz biwo ki okipe Katolik nwa yo, Monseyè John McGann te nonmen Pè Moïse Aime, premye pè Ayisyen, pou sèvi kominote Ayisyen an nan Long Island. Pè Moïse, rasanble tout gwoup sa yo ki te genyen nan diferan zòn yo, li devlope yon chapant ki te pèmèt li sèvi diferan kominote yo kit nan Nassau, kit nan Suffolk. Nan menm ane a, nan 1990, Pè Peter Ryan, ki te kire nan pawas St Bonifas nan Elmont, te mande Pè Moïse pou l mete moun Elmont yo nan plan tou. Konsa depi Janvye 1990, te vinn gen lamès chak semen nan Nassau nan Legliz St Brigid ki nan Westbury ak nan Suffolk nan Legliz St Ann ki nan Brentwood. Te gen mès tou 2 fwa chak mwa nan St Martha ki nan Uniondale, Yon fwa chak mwa nan St. Hugh ki nan Huntington. Apre dezan konsa te vinn gen lamès tou yon fwa chak mwa nan Vyej Mirak ki nan Wyandanch.

Lè nou rive nan ane 1993, Monsenyè John Mc Gann te rekonèt Apostola Ayisyen kòm you ministè pou ki kanpe pou sa l ye. Se konsa te vinn gen yon Biwo Dyosezen pou Kominote Ayisyen nan Dyosèz la. Se tout moun nan diferan pawas yo ki te pote kole amba direksyon Pè Moïse yo ki te fè sa posib. Nan menm ane 1993 la, Pè Moïse te chwazi Maryse Emmanuel-Garcy kòm asistant l pou zafè administrasyon Apostola a. Nan desizyon sa a, Pè Moise, te wè nesesite pou layik yo pran plas yo tou kòm lidè. Nan ane 1994, yon Ayisyen te vinn ap sèvi pawas li kom trustee nan pawas Anfan Jezi ki nan Woodbury.

Depi 1990 rive 1997 daprè orè Pè Moïse te tabli a, li te kontinye sèvi tout kominote yo pou kont li pou lamès, antèman, mariaj, konsèy ak tout kalite lòt sèvis.

Nan ane 1997, ak travay biwo dyosezen an, Monsenyè McGann te bannou mwayen pou gen twa lòt pè Ayisyen pou sèvi kominote a nan pawas yo. Konsa Pè Moïse ak Maryse E.Garcy vinn konsantre travay yo pou devlope Apostola Ayisyen an pi byen toujou nan dyosèz la. Koulye a gen senq mès Ayisyen chak dimanch nan dyosèz la. 

History of the Haitian-American Catholics on Long Island
Haitian-Americans have been in the Diocese of Rockville Centre for over thirty years. Many live in the areas of Elmont, Uniondale, Baldwin, Hempstead, Westbury, Wyandanch, Huntington Station, Greenlawn, Brentwood, etc. At first, the Haitian-Americans lived in the Tri-State urban areas where they had the opportunity to practice their Catholic faith in their native language and culture. In fact, even after moving to Long Island, many commuted long distances at times to live their Catholic faith or to fulfill the need of a religious service in their culture, (Sacraments, masses, prayer, etc). Gradually, it became important to establish a community closer to home. This situation led to the formation of home based prayer groups, devotional celebrations, occasional Masses during the year in different parish communities.

Consequently, in July of 1979, a group of Haitian-Americans mostly from the Northern part of Haiti, because of their special devotion to Saint Anne, organized their first Mass for the feast of Saint Anne in Brentwood. Since then, the Haitian-Americans in the area, whether they resided in the parish boundaries of St. Patrick in Bayshore or St. Luke in Brentwood or St. John of God in Central Islip, adopted Saint Annes Church as their parish.

In Westbury, the Haitian Community had their first Mass celebrated at St. Brigid Chapel in the school building in July of 1983.

In 1985, a first Haitian-American was ordained Deacon for the Diocese. He served in the Parish of Saint Anne in Brentwood and assisted other parishes with weddings and baptisms in Creole and French up to 1991.

In 1986 the Haitian Community in Huntington started with a home based prayer group and later on settled at St. Hugh of Lincoln Church in Huntington Station and at St. Francis of Assisi Church in Greenlawn.

Around 1987, another group of Haitian-Americans initiated prayer meetings in their homes in Uniondale and eventually settled at Saint Martha Church in Uniondale and at our Lady of Loretto Church in Hempstead.
Between 1985 and 1990 Creole Masses only were celebrated for the Haitian-American community throughout the Diocese occasionally by visiting Haitian priests. In Hempstead, Father Ramon Joseph, a native of Panama, who had some knowledge of the French language also helped to celebrate Masses for the Haitian parishioners at Our Lady of Loretto and Saint Martha.

In January 1990, through the office of Black Catholics Ministry, Fr. Moise Aime was the first Haitian priest to be assigned by Bishop John R. McGann to minister to the Haitian-American Community on Long Island.

Father Moise gathered the pre-existing parish based groups and developed a structure that enabled him to serve seven different communities in Nassau and Suffolk. Masses were then celebrated weekly on Sundays in Nassau County at St. Brigids Church in Westbury and in Suffolk County at St. Annes Church in Brentwood. Masses were also celebrated bi-monthly on Saturday nights in different churches of the Diocese such as St. Martha in Uniondale, Our Lady of Loretto in Hempstead, St. Hugh of Lincoln in Huntington Station, St. Francis of Assisi in Greenlawn.

In the late 1990s, Fr. T. Peter Ryan, then the Pastor of St. Boniface in Elmont, realizing the huge presence of Haitian-Americans in Elmont, requested that Father Moise consider the inclusion of his parish Community in the Haitian ministry. Consequently Fr. Moise initiated a monthly Mass on the Fourth Sunday of the Month at St. Boniface.

A few years later at the request of Msgr. John Cervini a monthly Mass was also celebrated on Sunday for the Haitian Community at Our Lady of Miraculous Medal in Wyandanch.

By 1993, Bishop McGann recognized the Haitian-American Apostolate Ministry as a distinct entity. The inception of the Haitian-American Apostolate Ministry (HAAM) was made possible though the leadership of Father Moise Aime and the joint efforts of lay people from the different parish communities. At that time, recognizing the need for lay leadership Fr. Moise recommended Maryse Emmanuel-Garcy as the administrative assistant for the HAAM.

With the increase in demand for services such as Marriage, Funerals, Baptisms and counseling the need for more Creole speaking ministers became evident. Hence in September of 1997, through the Haitian-American Apostolate Diocesan Office, Bishop McGann assigned additional Haitian priests to minister to the Haitian-American Community in the different parishes of the Diocese of Rockville Centre on Long Island. Since then, many services became accessible to the Haitian Community. Currently five Masses are celebrated every Sunday in Creole / French throughout the Diocese.
 

L’Histoire des Haïtiens-Américains Catholiques de Long Island (French)

Les Haïtiens- Américains font partie du Diocèse de Rockville Centre depuis plus de trente ans. Ils se trouvent dans presque toutes les villes de Long Island. Bon nombre d’entre eux vivent spécialement à Elmont, Uniondale, Baldwin, Hempstead, Westbury, Amityville, Wyandanch, Huntington Station, Greenlawn et Brentwood. En général la majorité de ces Haïtiens habitaient auparavant dans les grandes villes comme New York, New Jersey et Connecticut où ils avaient l’opportunité de pratiquer leur foi catholique. C’est pourquoi même après leur arrivée à Long Island, malgré la distance, ils continuèrent de retourner dans leurs paroisses habituelles pour satisfaire leur besoin spirituel dans leur langue natale et leur culture. Avec le temps il devenait nécessaire pour eux de s’établir plus près de chez eux. Ainsi, ils commencèrent à former des groupes de prière chez eux, à organiser des fêtes votives et des messes dans différentes paroisses de Long Island.
C’est ainsi qu’en juillet 1979, un groupe d’Haïtiens-Américains qui, en majorité venaient du nord d’Haïti où il existe une dévotion particulière à Sainte Anne, organisèrent une première messe pour la fête de Sainte Anne à Brentwood. Depuis lors, la Communauté Haïtiano-Américaine de Brentwood et des environs adoptaient Sainte Anne pour leur paroisse.

En juillet 1983, la communauté haïtienne de Westbury célébra une première messe à la Chapelle de l’école de Sainte Brigitte.

En 1985, un haïtien-américain a été ordonné diacre pour la paroisse de Saine Anne. Pendant plusieurs années il aida aussi pour la célébration des sacrements du baptême et de mariage et en créole et en français dans les paroisses avoisinantes.

En 1986, un autre groupe commença avec des réunions de prière chez eux à Huntington Station et Greenlawn. Ensuite Il s’établit dans les paroisses de Saint Hugues de Lincoln à Huntington Station et de Saint François d’Assise à Greenlawn.

Vers 1987, un autre groupe d’haïtiens-américains fit de même à Uniondale et se fixa à l’église de Sainte Martha à Uniondale et à Notre Dame de Loreto à Hempstead.

De 1985 à 1990, la Communauté Haïtiano-Américaine célébrait occasionnellement la messe avec des prêtres haïtiens qui étaient de passage. Pendant un temps, la Communauté Haïtiano-Américaine de St. Martha et de Notre Dame de Loreto avait le concours de Père Joseph Ramon, un prêtre d’origine panaméenne qui se débrouillait assez bien en français.

En janvier 1990, à travers le bureau des Catholiques Noirs, l’Evêque John R. McGann nomma le Révérend Père Moïse Aimé, premier prêtre haïtien, pour s’occuper de la Communauté Catholique Haïtiano-Américaine de Long Island. Père Moïse rassembla alors tous les groupes informellement établis dans de diverses paroisses et développa une structure pour servir la Communauté Haïtienne de Nassau et Suffolk. Vers la fin de l’année 1990, sur demande de Père Peter Ryan, le curé à l’époque de St. Boniface à Elmont, Le Père Moïse inclut la communauté haïtienne de cette paroisse dans son ministère. Depuis lors, les messes hebdomadaires se disaient à l’église de Ste. Brigitte à Westbury pour les haïtiens de Nassau, et à Sainte Anne à Brentwood pour ceux de Suffolk. Il y avait également des messes bimensuelles ou mensuelles dans différentes églises à travers Long Island: Sainte Martha à Uniondale, Notre Dame de Loreto à Hempstead, Saint Boniface à Elmont, Saint Hugues de Lincoln à Huntington Station, St. François d’Assise à Greenlawn et Notre Dame de la Médaille Miraculeuse à Wyandanch.

En 1993, Monseigneur John R. McGann reconnut l’Apostolat Haïtiano-Américain comme une entité distincte. L’émergence de l’Apostolat Haïtiano-Américain à Long Island est le résultat du leadership de Père Moïse Aimé et les efforts des collaborateurs laïcs des différentes paroisses. Au cours de cette même année, Père Moïse nomma Maryse Emmanuel-Garcy comme son assistante. En 1994, une haïtienne-américaine de la paroisse de l’Enfant Jésus a été reconnue comme trustee à Woodbury.

En septembre 1997 par l’intermédiaire du bureau Diocésain de l’Apostolat Haïtiano-Américain Monseigneur John R. McGann assigna trois autres prêtres d`origine haïtienne au service de la Communauté Haïtiano-Américaine de Long Island. Aujourd’hui 5 messes sont célébrées chaque dimanche pour la Communauté Haïtiano-Américaine dans le Diocèse.